Austriacka sielanka – „Marsz Radetzky’ego”, Joseph Roth